Logo ÚA SAVLogo SAV
Home » Fonds » Fonds of Governing Bodies of SAS » Executive Organs of SAS I.
Information about fond
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

5081CII/43c19532493
Zahraničné styky – plány
Príprava podkladov k pracovným plánom pre kultúrne dohody.
5082CII/43c19542493
Zahraničné styky – plány
Požiadavky pracovísk SAV na zahraničné cesty; plány zahraničných študijných ciest; plány na vedecko-technickú spoluprácu s ľudovodemokratickými štátmi; návrhy na vycestovania do ZSSR na r. 1955.
5083CII/43c19552493
Zahraničné styky – plány
Rozpis plánu zahraničných stykov v r. 1955; plán československo-sovietskych stykov v oblasti pôsobnosti ČSAV na r. 1955; plán vedecko-technickej spolupráce s ľudovodemokratickými štátmi na r. 1956.
5084CII/43c19562493
Zahraničné styky – plány
Upravené plány vedecko-technickej spolupráce v r. 1956; požiadavky pracovísk na vyslania na r. 1957.
5085CII/43c19572493
Zahraničné styky – plány
Požiadavky pracovísk na vycestovania v r. 1958; požiadavky na prijatia zahraničných hostí z kapitalistických štátov v r. 1957; spresnené plány zahraničných ciest pracovníkov SAV v r. 1957.
5086CII/43c19582494
Zahraničné styky – plány
Spolupráca so zahraničnými vedeckými ústavmi v r. 1958; plán študijných ciest do zahraničia v r. 1958; plán pozývania vedcov zo zahraničia v r. 1958; zoznam podujatí Nemeckej AV v r. 1958; opatrenia vo vysielaní pracovníkov SAV do zahraničia; zoznam medzinárodných kongresov v odbore zdravotníctva; návrhy pracovísk na vysielanie do zahraničia; plán personálneho obsadenia Medzinárodnej expedície do Číny.
5087CII/43c19592494
Zahraničné styky – plány
Plán Archeologického ústavu na zahraničné styky s kapitalistickými štátmi a Juhosláviou; rozpis plánu zahraničných stykov v r. 1959; plán konferencií Bulharskej AV v r. 1959.
5088CII/43c19602494
Zahraničné styky – plány
Štvrťročné plány zahraničných stykov; návrh na schválenie plánu v r. 1960; komentár k plánu zahraničných stykov v r. 1960; zoznam hostí zo ZSSR v r. 1960; perspektívny plán vedeckých stykov so zahraničím na r. 1960–1962.
5089CII/43c19612494
Zahraničné styky – plány
Štvrťročné plány zahraničných stykov v r. 1961; vykonávací plán zahraničných stykov so Zjednotenou arabskou republikou v r. 1961; pokyny pre zostavenie plánu zahraničných stykov v r. 1961; prehľad pracovísk Akademie medicinskych nauk ZSSR.
5090CII/43c19622494
Zahraničné styky – plány
Spresnený rozpis plánu zahraničných stykov na r. 1962.
5091CII/43c19632494
Zahraničné styky – plány
Rozpis plánu zahraničných stykov v r. 1963; plán prijatí zahraničných hostí.
5092CII/43c19642494
Zahraničné styky – plány
Rozpis plánu zahraničných stykov v r. 1964.
5093CII/43c19652495
Zahraničné styky – plány
Plán vedeckej spolupráce s Akadémiou lekárskych vied ZSSR na r. 1965–1966; pracovný plán Československej a Maďarskej sekcie medzinárodnej komisie pre štúdium ľudovej kultúry v oblasti Karpát na r. 1966–1970.
5094CII/43c19662495
Zahraničné styky – plány
Smernice o vedeckom a zahraničnom politickom zameraní plánu zahraničných stykov na r. 1967; návrhy plánu zahraničných stykov na r. 1967; rozpis plánu zahraničných stykov v r. 1966.
5095CII/43c19672495
Zahraničné styky – plány
Prehľad konferencií usporiadaných Bulharskou AV; návrhy na vyslania pracovníkov do Francúzska; rozpis plánu zahraničných stykov v r. 1967; plán zahraničných stykov ČSAV a AV NSR; plán vedeckej spolupráce s AV ZSSR na r. 1968–1969; prehľad navrhovaných akcií v rámci Medzinárodného biologického programu v r. 1967.
5096CII/43c19682496
Zahraničné styky – plány
Požiadavky pracovísk na zahraničné styky na r. 1969; rozdelenie recipročných výmen s Akadémiou poľnohospodárskych vied Bulharskej republiky; spresnenie plánu zahraničných stykov v r. 1968; návrh na ďalší spôsob vykonávania stykov so zahraničím a na vzájomnú spoluprácu zahraničných odborov ČSAV a SAV.
5097CII/43c19692496–2497
Zahraničné styky – plány
Úprava plánov zahraničných stykov v rámci federatívneho usporiadania štátu; rozpis plánu zahraničných stykov v r. 1969; návrh plánu na r. 1970; rozpisy recipročných pobytov do Bulharskej AV; úprava finančných prostriedkov na zahraničné styky na r. 1969; previerka plánovaných služobných ciest do kapitalistických krajín; rozpis plánu zahraničných stykov v r. 1969.
5098CII/43c19702497
Zahraničné styky – plány
Plán spolupráce s Bulharskou akadémiou poľnohospodárskych vied; návrh plánu na r. 1971; rozpis plánu zahraničných stykov v r. 1970.
5099CII/43c19712497
Zahraničné styky – plány
Zásady pre prípravu plánu zahraničných stykov na r. 1972; spresnenia plánu zahraničných stykov v r. 1971.
5100CII/43c19722497
Zahraničné styky – plány
Prehľad medzinárodných podujatí Bulharskej AV; smernice pre prípravu a vykonávanie vedeckých stykov so zahraničím; návrh koncepcie vedeckých stykov so zahraničím do r. 1975; rozpis plánu zahraničných stykov v r. 1972.
5101CII/43c19732498
Zahraničné styky – plány
Plán hlavných smerov zahraničnej spolupráce v rámci RVHP; podklady pre plán zahraničných stykov pre Holandsko na r. 1973–1974.
5102CII/43c19742498
Zahraničné styky – plány
Úprava plánu zahraničných stykov na r. 1974.
5103CII/43c19752498–2499
Zahraničné styky – plány
2. verzia dlhodobej koncepcie vedeckých stykov so zahraničím do r. 1975; návrh zásad pre rozvoj a uskutočňovanie kultúrnych, školských, vedeckých a zdravotníckych stykov so zahraničím; rozpis plánu stykov so zahraničím na r. 1975.
5104CII/43c19762499
Zahraničné styky – plány
Plán zahraničných stykov Spoločenskovedného ústavu SAV; devízový plán zahraničných stykov v r. 1976.
5105CII/43c19772499
Zahraničné styky – plány
Rozpis plánu zahraničných ciest pracovníkov spoločenských vied na r. 1978; zásady pre rozvoj a uskutočňovanie kultúrnych, školských, vedeckých a zdravotníckych stykov so zahraničím do r. 1980; plán podujatí so zahraničnou účasťou na r. 1978.
5106CII/43c19792499
Zahraničné styky – plány
Rozpis plánu zahraničných stykov v r. 1979.
5107CII/43c19802499
Zahraničné styky – plány
Plán zahraničných stykov do kapitalistických štátov na r. 1981; návrh plánu akcií so zahraničnou účasťou v r. 1980; návrh na zriadenie medzinárodného vedeckého centra pre výskum umelej inteligencie.
5108CII/43c19812499
Zahraničné styky – plány
Rozpis plánu zahraničných stykov v r. 1981; plán akcií so zahraničnou účasťou v r. 1981.
5109CII/43c19822500
Zahraničné styky – plány
Plán zahraničných stykov na r. 1983; plán akcií so zahraničnou účasťou v r. 1982.
5110CII/43c19832500
Zahraničné styky – plány
Pokyn predsedu ČSAV pre plánovanie, uskutočňovanie a hodnotenie zahraničných stykov; plán štipendijných pobytov na r. 1984; plán podujatí so zahraničnou účasťou v r. 1983; rozpis plánu zahraničných stykov v r. 1983.
5111CII/43c19842500
Zahraničné styky – plány
Plán zahraničných stykov na r. 1985; plán vyslaní pracovníkov do kapitalistických a rozvojových krajín v r. 1984.
5112CII/43c19852500
Zahraničné styky – plány
Rozpis plánu zahraničných stykov v r. 1985.
5113CII/43c19862500–2501
Zahraničné styky – plány
Výhľadový plán zahraničných stykov na 8. päťročnicu; plán dlhodobého programu spolupráce socialistických krajín v spoločenských vedách do r. 1990; stanovisko II. oddelenia vied k plánu zahraničných stykov na r. 1987; rozpis plánu zahraničných stykov na r. 1987.
5114CII/43c19872501–2502
Zahraničné styky – plány
Návrh na dlhodobé pobyty v zahraničí; plán vedeckých podujatí so zahraničnou účasťou v r. 1987; návrh podujatí so zahraničnou účasťou na r. 1988, 1989; rozpis plánu zahraničných stykov v r. 1987.
5115CII/43c19882502
Zahraničné styky – plány
Rozdelenie kvóty recipročnej výmeny s Ukrajinskou AV na r. 1988.
5116CII/43c19892502
Zahraničné styky – plány
Plán vedeckých stykov so zahraničím na r. 1990; návrh na spoluprácu so ZSSR na 9. päťročnicu; rozpis plánu zahraničných stykov v r. 1989.