Logo ÚA SAVLogo SAV
Home » Fonds » Fonds of Departments of SAS » Institute of Archaeology SAS
Information about fond
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

268B VII193955
Spolupráca s inštitúciami
Oznámenie okresného notára z Bánoviec nad Bebravou o náleze slovanských mohýl v chotári obce Nemečky; prípis Ministerstva školstva a národnej osvety o správe Slovenského dolnomoravského vodného družstva v Malackách o náleze hlinených a mosadzných predmetov vo výkope Veľký Hrud; žiadosť Štátneho archeologického ústavu slovenským múzeám o pravidelné podávanie správ o prírastkoch prehistorických a včasne historických zbierok; žiadosť Ministerstva školstva a národnej osvety o vyjadrenie stanoviska Štátneho archeologického ústavu k požiadavke nemeckého archeológa o povolenie k vykopávkam; žiadosť Liptovského múzea o reštaurovanie prehistorickej urny.
269B VII194055
Spolupráca s inštitúciami
Korešponcencia Štátneho archeologického ústavu so súkromnými osobami o ich nálezoch; správa okresného úradu v Lovinobani o náleze hlinených nádob v kameňolome; odporúčanie Štátneho archeologického ústavu na udelenie finančnej podpory Slovenskému vlastivednému múzeu na archeologický výskum; správa Spoločnosti Slovenského vlastivedného múzea o náleze slovanského pohrebiska vo Vajnoroch.
270B VII194155
Spolupráca s inštitúciami
Vyšetrovanie zneužívania legitimácie zberateľa Liptovského múzea P. Okoličániho na návrh Štátneho archeologického ústavu; korešpondencia o odovzdaní archeologických nálezov súkromnými osobami.
271B VII194255
Spolupráca s inštitúciami
Žiadosť starostu Žiliny o posúdenie a reštaurovanie nálezov zo žilinských žiarových hrobov; korešpondencia so súkromnými osobami a s múzeami o nových nálezoch, darovanie sadrových odliatkov pamiatok pre archeologický seminár Filozofickej fakulty Slovenskej univerzity.
272B VII194355
Spolupráca s inštitúciami
Pridelenie tvorníkov z pracovného zbou Národnej obrany na práce spojené s vykopávkami v Skalici; korešpondencia Štátneho archeologického ústavu so súkromnými osobami o odovzdaní nálezov.
273B VII194455
Spolupráca s inštitúciami
Návrh na spoluprácu s Piešťanskou muzeálnou spoločnosťou; vymenovanie tajomníkov Štátneho archeologického ústavu; účasť Slovenského múzea na výskume staroslovanských mohýl v Skalici.
274B VII194555
Spolupráca s inštitúciami
Pamätný súpis o organizácii archeologickej práce v Čechách a na Morave; menovacie dekréty tajomníkov Štátneho archeologického ústavu pre jednotlivé okresy; pozvanie Československého výboru pre výskum antropozoika na delegovanie členov do ustanovujúceho výboru.
275B VII194655
Spolupráca s inštitúciami
Inštalácia archeologických zbierok Mestského múzea v Trenčíne Štátnym archeologickým ústavom; korešpondencia s tajomníkmi Štátneho archeologického ústavu potvrdzujúca príjem hlásení o nových náleziskách.
276B VII194755
Spolupráca s inštitúciami
Korešpondencia so Štátnym východoslovenským múzeom v Košiciach o vrátení archeologických zbierok deponovaných v r. 1938 v Slovenskom národnom múzeu; usporiadanie prehistorických zbierok Štátneho múzea v Nitre Štátnym archeologickým ústavom; pracovné poverenia tajomníkov Štátneho archeologického ústavu; spolupráca s Fotometrickým ústavom v Bratislave a návrh práce na r. 1948; bulletin Informačná služba Štátneho archeologického ústavu v Prahe.
277B VII194855
Spolupráca s inštitúciami
Správa Štátneho archeologického ústavu o vrátení paleolitického materiálu z výskumov v r. 1939–1943 Štátnym archeologickým ústavom v Prahe; korešpondencia o nálezoch so súkromnými osobami; správa Liptovského múzea v Ružomberku o činnosti v r. 1947.
278B VII194955
Spolupráca s inštitúciami
Plán archeologických výskumov Slovenského múzea v Bratislave a Štátneho východoslovenského múzea v Košiciach; prednášky o výskumoch Štátneho archeologického ústavu na Karlovej univerzite v Prahe; dohoda so Zväzom slovenských múzeí o odbornom spracovaní archeologických zbierok v múzeu v Rimavskej Sobote, Hornonitrianskom múzeu v Bojniciach, v múzeách v Komárne a Piešťanoch.
279B VII195056
Spolupráca s inštitúciami
Plán archeologického múzea Štátneho východoslovenského múzea; program spoločného prednáškového cyklu Štátneho archeologického ústavu v Martine a Štátneho archeologického ústavu v Prahe; návrh na menovanie tajomníkov Štátneho archeologického ústavu; usporiadanie kurzu pre archeologický dorast v spolupráci so Štátnym archeologickým ústavom v Prahe, jeho odbočkou v Brne a Socialistickou akadémiou v Prahe; pozvanie prezidenta republiky a Štátneho archeologického ústavu v Prahe na komisionálnu prehliadku nálezu kostola v severozápadnom krídle Pražského hradu.
280B VII195156
Spolupráca s inštitúciami
Návrh spoločného prednáškového cyklu o nových objavoch so Štátnym archeologickým ústavom v Prahe; delegovanie pracovníka Štátneho archeologického ústavu na 2. jaskyniarsky týždeň Slovenskej speleologickej spoločnosti; zápis zo zasadania expedície HUKO v Košiciach; zápisnica zo zasadania Štátneho ústavu dopravného projektovania týkajúceho sa konečného výberu stavenišťa pre letište Košice – Barca.
281B VII195256
Spolupráca s inštitúciami
Spolupráca so Slovenskou speleologickou spoločnosťou pri výskume jaskýň; účasť pri zriaďovaní okresného múzea vo Fiľakove; preinštalácia zbierok v múzeu v Poprade; spolupráca na dobudovaní Múzea slovenského krasu; zorganizovanie archeologického kurzu pre poslucháčov Karlovej a Slovenskej univerzity; preinštalovanie múzea v Komárne.
282B VII195357
Spolupráca s inštitúciami
Spolupráca s Vysokou školou umelecko-priemyslovou v Prahe; spolupráca so Slovenskou vysokou školou technickou na prieskume Bratislavského hradu; návrh na účasť Archeologického ústavu SAV na spolupráci pri výstavbe vodného diela na Dunaji.
283B VII195457
Spolupráca s inštitúciami
Spolupráca s Múzeom Slovenského krasu v Liptovskom Mikuláši na využití slovenských jaskýň; spolupráca s Vysokou školou poľnohospodárskou v petrografických rozboroch a kvartérnej problematike; spolupráca s Geologickým ústavom D. Štúra na výskume štvrtohôr.
284B VII195557
Spolupráca s inštitúciami
Spolupráca s Národným múzeom v Prahe na výmene materiálu s Národným múzeom v Kodani; korešpondencia so súkromnými osobami o nových nálezoch.
285B VII195657
Spolupráca s inštitúciami
Prípis Archeologického ústavu SAV Povereníctvu s návrhom na vyslanie expertov archeológov pre UNESCO; preinštalovanie Múzea Slovenského krasu v Liptovskom Mikuláši; úradný záznam o koordinácii vedeckého výskumu Archeologického ústavu SAV a Archeologického seminára Univerzity Komenského; spolupráca s Národným múzeom v Prahe na príprave výstavy Pravek ČSR; spolupráca s Povereníctvom lesov a drevárskeho priemyslu.
286B VII195757
Spolupráca s inštitúciami
Návrh Povereníctva kultúry Archeologickému ústavu SAV na spoluprácu pri prieskumných prácach v Trenčíne a Sádku; pomoc pri inštalácii zbierok krajskému múzeu v Banskej Bystrici; ocenenie archeologickej zbierky Š. Janšáka ponúknutej Slovenskému národnému múzeu v Martine; dôvodová správa k prehláseniu Nitry za mestskú rezerváciu.
287B VII195858
Spolupráca s inštitúciami
Spolupráca s Filozofickou fakultou Univerzity Komenského, s Antropologickým ústavom Univerzity Karlovej v Prahe, s Ústavom pre obecnú biológiu Fakulty všeobecného lekárstva Univerzity Karlovej v Prahe; odborná pomoc jednotlivým slovenským múzeám; korešpondencia so súkromnými osobami.
288B VII195958
Spolupráca s inštitúciami
Preinštalácia Okresného múzea v Rimavskej Sobote; spolupráca so Spravodajským filmom na príprave letopisu „Archeologické výskumy na stavbách socializmu“; zastúpenie v Slovenskej komisii štátnej pamiatkovej starostlivosti ako poradného orgánu povereníka školstva a kultúry; informácia o archeologickom prieskume v Dudinciach vykonanom na žiadosť Povereníctva zdravotníctva; dohoda o spolupráci medzi Archeologickým ústavom SAV a Katedrou antropológie a genetiky Univerzity Komenského v Bratislave.
289B VII196058
Spolupráca s inštitúciami
Žiadosť Krajského strediska pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Banskej Bystrici o spoluprácu pri ochrane kultúrnych pamiatok s odpoveďou Archeologického ústavu SAV; pomoc Archeologického ústavu SAV pri zriaďovaní archeologických expozícií v slovenských múzeách; spolupráca s Katedrou prehistórie a etnografie Filozofickej fakulty Univerzity v Brne pri súpise rímskych nápisov v Podunají.
290B VII196158
Spolupráca s inštitúciami
Žiadosť Krajského strediska pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Banskej Bystrici o vykonanie archeologického prieskumu v zátopovej oblasti vodného diela Liptovská Mara s odpoveďou Archeologického ústavu SAV; žiadosť Geologického ústavu D. Štúra o vyhodnotenie nálezov z okolia Lučenca; spolupráca s Národným múzeom v Prahe na usporiadaní výstavy stredovekej keramiky; recenzia nástennej mapy „Imperium Romanum“ pre Kartografický a reprodukčný ústav v Modre; posudok libreta pre archeologické oddelenie Okresného vlastivedného múzea v Poprade.
291B VII196259
Spolupráca s inštitúciami
Pomoc Archeologického ústavu SAV Výskumnému ústavu teórie a dejín architektúry pri Slovenskej vysokej škole technickej pri riešení dielčej úlohy provopočiatky architektúry v praveku; patronátna činnosť Archeologického ústavu SAV nad múzeami; korešponcencia s inštitúciami i súkromnými osobami o nových nálezoch.
292B VII196359
Spolupráca s inštitúciami
Spolupráca s Mestským múzeom v Bratislave pri výskume historického jadra Bratislavy; plán spolupráce Archeologického ústavu SAV a Stavebnej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej na historicko-archeologickom výskume.
293B VII196459
Spolupráca s inštitúciami
Spolupráca Archeologického ústavu SAV pri budovaní Okresného múzea v Nitre; pripomienky k plánu práce Slovenského národného múzea v Bratislave; deponovanie časti antropologického materiálu v Moravskom múzeu; zápisnica z patronátnej činnosti Archeologického ústavu SAV v Podunajskom múzeu v Komárne.
294B VII196559
Spolupráca s inštitúciami
Spolupráca so Štúdiom krátkych filmov na predlohe pre film o Bukovohorskej keramike; menovanie riaditeľa Archeologického ústavu SAV za člena ideovej rady pri Povereníctve Slovenskej národnej rady pre prípravu expozícií Slovenského národného múzea v priestoroch rekonštruovaního Bratislavského hradu; pripomienky Archeologického ústavu SAV k archeologickej expozícii Múzea Slovenskej republiky rád v Prešove.
295B VII196659
Spolupráca s inštitúciami
Expertízny posudok Archeologického ústavu SAV pre Historický ústav SAV na ponuku maďarskej strany o vrátení archeologického materiálu v rámci dobrovoľnej výmeny kultúrneho majetku; doplnenie štátneho zoznamu archeologických lokalít pre Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody; žiadosť Povereníctva Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru o zabezpečenie archeologického výskumu v Bratislave v súvislosti s výstavbou nového mosta.
296B VII196760
Spolupráca s inštitúciami
Listy J. Alexyho o výstave Veľká Morava; stanovisko Archeologického ústavu SAV k zriadeniu archeologického múzea v Bratislave; spolupráca s Encyklopedickou komisiou SAV.
297B VII196860
Spolupráca s inštitúciami
Informácia Krajského strediska štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody o výskumoch v stredoslovenskom kraji; správy jednotlivých slovenských múzeí o archeologických výskumoch za uplynulý rok; posudok scenára pre Československú televíziu; záznam z konzultatívnej porady so Slovenským ústavom pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody vo veci zachovania národnej kultúrnej pamiatky Spišský hrad; dohoda medzi Archeologickým ústavom SAV a Mestským múzeom v Bratislave o vykonávaní a financovaní archeologického výskumu v Bratislave; pripomienky k akčnému programu múzejníctva na Slovensku; zápisnica z odbornej komisie archeologického výskumu v Banskej Štiavnici.
298B VII196960
Spolupráca s inštitúciami
Zoznam archeologických výskumov v r. 1968 v objektoch štátnej pamiatkovej starostlivosti vyhotovený na žiadosť Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody; pripomienky k študijnému a výpožičnému poriadku Slovenského národného múzea; spolupráca s Ministerstvom kultúry SSR na záchrane archeologických pamiatok; zoznam múzeí na Slovensku.
299B VII197060
Spolupráca s inštitúciami
Úradný záznam z rokovania Kultúrneho výboru Slovenskej národnej rady o stave a úlohách slovenskej archeológie; spolupráca s Národným múzeom v Prahe na spracovaní antropologických nálezov; spolupráca so Správou slovenských jaskýň; spolupráca s Katedrou jadrovej fyziky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského.
300B VII197160
Spolupráca s inštitúciami
Návrh Východoslovenského múzea v Košiciach na spoluprácu na štátnom programe základného výskumu; spolupráca s Univerzitou Palackého v Olomouci na príprave medzinárodného speleologického kongresu; spolupráca s Katedrou prehistórie Filozofickej fakulty v Brne; spolupráca s Katedrou všeobecných dejín a archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave; vypracovanie scenára pre Vlastivedné múzeum v Nových Zámkoch; spolupráca s Balneologickým múzeom v Piešťanoch; plány práce a návrhy jednotlivých múzeí na zaradenie úloh do štátneho plánu.
301B VII197261
Spolupráca s inštitúciami
Spolupráca s Filozofickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave; záznam z odbornej komisie na hrade Beckov zvolanej Slovenským ústavom pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody; spolupráca so slovenskými múzeami pri archeologických výskumoch, zbere a dokumentácii zbierok; korešpondencia so súkromnými osobami o nových nálezoch.
302B VII197361
Spolupráca s inštitúciami
Návrh Ministerstva výstavby a techniky na zriadenie archeologickej rezervácie Liptovská Mara; spoločná porada so Slovenskou národnou galériou o možnosti usporiadať výstavu Sklárstvo na Slovensku; správa o porade vedúcich pracovníkov archeologických inštitúcií v republike; odborná pomoc jednotlivým múzeám na Slovensku.
303B VII197461
Spolupráca s inštitúciami
Žiadosť správy slovenských jaskýň o pomoc pri speleologickom výskume s kladnou odpoveďou Archeologického ústavu SAV; správy z jednotlivých múzeí o archeologických výskumoch; spolupráca na príprave Encyklopédie Slovenska.
304B VII197561
Spolupráca s inštitúciami
Návrh ONV v Spiškej Novej Vsi na vyhlásenie jaskyne pri Poráči za chránený prírodný výtvor; správa zo zasadnutia zástupcov výskumných ústavov na Slovensku s redakčnou radou bulletinu Novosti vedy a techniky; pripomienky Archeologického ústavu SAV k scenáru výstavy „Z klenotnice slovenského praveku“ pripravovanej Slovenským národným múzeom; spolupráca s vysokými školami.
305B VII197661
Spolupráca s inštitúciami
Správa Československého egyptologického ústavu Karlovej univerzity v Prahe – Archeologickému ústavu SAV ako koordinátorovi štátnej úlohy „Výskum kultúr starovekého Orientu“ o jej plnení; posúdenie libreta archeologickej expozície Východoslovenského múzea v Košiciach; zápisy z komisií z výskumov slovanského hradišťa Budeč, Závista, Spišského hradu; protokol z rokovania celoštátneho seminára archeológov stredoveku.
306B VII197861
Spolupráca s inštitúciami
Spolupráca s Katedrou všeobecných dejín a archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského.
307B VII198061
Spolupráca s inštitúciami
Zápisnica zo zasadania lexikálnej oblasti Encyklopédie Slovenska; zapožičanie exponátov Slovenskému poľnohospodárskemu múzeu v Nitre na mlynársku výstavu.
308B VII198161
Spolupráca s inštitúciami
Správa o spolupráci Archeologického ústavu SAV s vysokými školami; dohoda medzi Ministerstvom školstva SSR a SAV o konkretizácii spolupráce a pomoci na úseku základných a stredných škôl.