Logo ÚA SAVLogo SAV
Home » Fonds » Fonds of Departments of SAS » Institute of Archaeology SAS
Information about fond
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

198B V193321
Vedecká činnosť
Správa konzervátora Štátneho archeologického ústavu pre Slovensko dr. Eisnera o súkromných archeologických výskumoch v okrese Prievidza s výzvou k ich kontrole a evidencii.
199B V193921
Vedecká činnosť
Správa dr. Budaváryho o výskume na staroslovanskom pohrebisku v Nemečkách, o prehistorických nálezoch vo Vysokej pri Morave, o náleze hrobu z doby rímskych provincií v Strážach.
200B V194021
Vedecká činnosť
Materiály o prehliadke, výskume, ochrane a kúpe hradiska v Tlmačoch; správa o výsledkoch výskumu na východnom Slovensku; návrh na záchranu archeologických nálezov pri pozemných prácach na obdobie dvoch rokov; prehľad archeologických nálezov zo Slovenska v pražských zbierkach Národného múzea.
201B V194121
Vedecká činnosť
Návrh na deponovanie prehistorických pamiatok objavených pri železničných stavbách v r. 1940; výskumy na východnom Slovensku; správa o terénnych prácach v Giraltovciach, o výskumoch pri Piešťanoch a v okolí Rajca.
202B V194221
Vedecká činnosť
Správa o výskume pohrebiska v Martine, v Horných Vesteniciach; archeologický výskum Zemplína a v Senici nad Myjavou.
203B V194321
Vedecká činnosť
Správy o nálezoch a výskumoch popolnicového poľa v Rosine, kostolného radového pohrebiska v Liptovskom Mikuláši, kostrových hrobov pri stavbe železnice v Jágersku.
204B V194421
Vedecká činnosť
Správa o náleze mohýl pri Bogdanovciach, náleze staroslovanského sídliska v Kútoch a Skalici, pridelenie 15 ľudí z pracovného zboru národnej obrany na výskumné práce v Skalici; stanovisko Štátneho archeologického ústavu k vývozu pamiatok z Moravian profesorom dr. Zotsom do zahraničia.
205B V194521
Vedecká činnosť
Správa o stave staroslovanskej hrobky na Devíne; výskum prehistorických mohýl v Kučíne.
206B V194621
Vedecká činnosť
Správa o stave zbierok evakuovaných v r. 1938 a zaradených do Slovenského národného múzea; o stave a usporiadaní zbierok mestského múzea v Trenčíne a Liptovského múzea v Ružomberku; správa o výskumoch Štátneho archeologického ústavu na východnom Slovensku.
207B V194821
Vedecká činnosť
Mesačné výkazy o činnosti Štátneho archeologického ústavu; údaje o pamiatkach odvezených zo Slovenska do Národného múzea v Budapešti; výkaz prác vykonaných z dotácie na záchranný výskum za polrok 1948; výkaz činnosti ústavu za 2. polrok 1948.
208B V194921
Vedecká činnosť
Pripomienky Štátneho archeologického ústavu k pripravovanej kultúrnej dohode s Maďarskom; poverenia oblastných tajomníkov Štátneho archeologického ústavu vedením záchranných výskumov.
209B V195021
Vedecká činnosť
Príprava prednášok o najnovších archeologických výskumoch organizovaných Štátnym archeologickým ústavom v spolupráci so SAVU na podnet povereníka školstva, vied a umení L. Novomeského; správa o archeologickom výskume v nitranskom kraji.
210B V195121
Vedecká činnosť
Správa o výskume stredovekého objektu v Ludaniciach; návrh Štátneho archeologického ústavu na záchranný výskum v Košickej kotline v súvislosti s výstavbou hutného kombinátu; správy pracovníkov z jednotlivých výskumov.
211B V195222
Vedecká činnosť
Týždňové pracovné výkazy z výskumov z Hurbanova a Nitrianskeho Hrádku.
212B V195322
Vedecká činnosť
Poverenie oblastného tajomníka Štátneho archeologického ústavu záchranným výskumom v Banskobystrikom kraji; zápisnice z vedeckých komisií z jednotlivých výskumných lokalít; týždenné hlásenia z výskumu v Červeníku.
213B V195422–24
Vedecká činnosť
Zápisnica z vedeckej komisie s vyhodnotením výskumu v Barci za r. 1951–1954; nálezová správa z výskumu v Trnovci; pracovné denníky z výskumov: Devín, Abrahám, Dvory nad Žitavou, Holiare, Chotín, Kanaš, Močidlany, Krasno, Barca, Mlynárce, Martin, Nitriansky Hrádok, Prešov, Košice, Sereď, Sučany, Terna, Šárovce, Veľká Maňa, Trnovec, Veľké Hoste, Somotor, Veľké Šárovce, Veľký Grob, Výčapy – Opatovce, Žilina, Zvolen.
214B V195525–26
Vedecká činnosť
Pracovné denníky z výskumov: Abrahám, Devín, Gánovce, Holiare, Chotín, Iža, Krasno, Ludanice, Nemešany, Nitriansky Hrádok, Očkov, Poiplie, Preseľany, Seňa, Sereď, Somotor, Streda nad Bodrogom, Šahy, Tibava, Topoľčany, Veľká Maňa, Veľké Kostoľany, Veľké Šárovce, Veľký Grob, Vlčkovce, Vyšný Kubín, Zemplín.
215B V195626–27
Vedecká činnosť
Správa o archeologických objavoch na území mesta Nitry; týždňové pracovné správy z výskumov: Bajč, Banská Štiavnica, Bešeňov, Čierny Brod, Devín, Gánovce, Chotín, Iža, Malé Kosihy, Milanovce, Nemešany, Nitriansky Hrádok, Nové Zámky, Radoľa, Seňa, Somotor, Šárovce, Štúrovo, Tibava, Topoľčany, Vlčkovce, Zemplín.
216B V195728
Vedecká činnosť
Návrh na vyhlásenie náleziska v Topoľovke za chránené územie; úradný záznam z komisionálnej obhliadky vodného diela na Dunaji; zápisnica z pracovnej historicko-archeologickej komisie na výskume osady v katastri obce Nemešany; pracovné denníky z výskumov: Bajč – Vlkanovo, Bohatá, Dolná Streda, Dubnica, Gánovce, Gbelce, Hurbanovo, Háj, Senec, Chotín, Istebné – Hrádok, Iža – Leányvár, Iža – Örök, Krásno, Milochov, Virt – Nesvady, Nitriansky Hrádok – Zámeček, Okrut, Ondrochov, Považská Bystrica, Prešov, Somotor, Svätý Jur, Šárovce, Tibava, Tvrdošín, Udiča, Veľké Kostoľany, Veselé Vlčkovce, Zalužany, Zemplín, Zohor.
217B V195829
Vedecká činnosť
Zápisnica z komisionálnej obhliadky bratislavského hradu; úradný záznam z návštevy výskumu v Nitrianskom Hrádku; smernice a pokyny pre vedenie archeologických výskumov; pracovné denníky z výskumov: Bitavová, Bohatá, Bohunice, Buková, Dedovec, Devín, Dolný Kubín, Kamenín, Krásno, Baratka – Levice, Matúškovo, Michal nad Žitavou, Modrovka, Nitra – Párovce, Nitriansky Hrádok, Bernolákovo, Nová Ves nad Žitavou, Nové Zámky – Ragoňa, Radošina, Svätý Jur, Svätý Peter, Tvrdošovce, Veselé, Vrádište, východné Slovensko.
218B V195930–31
Vedecká činnosť
Uznesenie z pracovnej porady Archeologického ústavu SAV o historickej archeológii; správa o stave archívu diapozitívov; návrh na organizáciu záchrany archeologických pamiatok na stavbách socializmu; správy z obhliadok výskumov; pracovné denníky z výskumov: Bajč – Vlkanová, Bánov, Bernolákovo, Boleráz, Buková, Devínske Jazero, Divinka, Dolný Kubín, Drážovce, Hrabušice, Kašov, Kľušov, Kúty, Levice, Nitra, Lupka, Malá nad Hronom, Medzihradné, Modrany, Nitra – Párovce, Nitriansky Hrádok, Oravský Podzámok, Pobedim, Prešov, Radošina, Senica, Skalka, Svätý Peter, Svodín, Šaľa, Úľany, Veselé, Zemplín.
219B V196031–32
Vedecká činnosť
Návrh na zriadenie archeologického múzea v Nitre; posudok na monografiu B. Pollu „Zalužany – zaniknutá stredoveká osada“; čiastkové správy z výskumov a pracovné denníky z výskumov: Bajč – Vlkanová, Cejkov, Čaka, Diviaky nad Nitricou, Dvory nad Žitavou, Chotín, Kasov, Kostolné, Levice, Nitra – Kasárne, Nitra – Lupka, Nitra – OSP, Nitriansky Hrádok – Zámoček, Pobedim, Prečín, Skalka, Svätý Peter, Trenčianske Teplice, Tupá Skalka, Tvrdošovce, Visolaje, Žitavská Tôň.
220B V196132–33
Vedecká činnosť
Posudok práce B. Novotného Lužianska skupina a počiatky maľovanej keramiky na Slovensku; úradný záznam z komisionálnej prehliadky výskumu v Šebastovciach; pracovné denníky z výskumov: Bešeňová, Bitarová, Bojnice, Branč, Cejkov, Čaka, Dvory nad Žitavou, Chotín, Kotešová, Kunov, Ličartovce, Majcichov, Milanovce, Nitra – Kasárne, Nitriansky Hrádok, Nové Zámky, Oborín, Pobedim, Radošina, Salka, Svodín, Šebastovce, Šaľa – Duslo, Šiatoroš, Trenčianske Teplice, Trenčín, Veľké Kostoľany, Veľký Slavkov, Zemplín.
221B V196234
Vedecká činnosť
Správa o výskume bratislavského hradu; záznamy z úradných obhliadok z výskumov v Poltári, Rimavskej Sobote, Hontianskych Nemcoch, Prši, Holiaroch, Branči, Bošanoch, Veľkej Mani; pracovné denníky z výskumov: Ardovo, Bánová, Bíňa, Branč, Cejkov, Drňa, Hnojné, Chotín, Levoča, Ličartovce, Mikušovce, Mnešice, Nitra – Kasárne, Nitiansky Hrádok, Nové Zámky, Pečeňady, Pobedim, Salka, Slovenské Ďarmoty, Spišský Hrušov, Sverepec, Šaľa, Šebastovce, Tupá Skalka, Úľany nad Žitavou, Vlkas.
222B V196334–35
Vedecká činnosť
Návrh na zriadenie vlastivedného múzea v Nitre; pracovný denník z výskumu v Moravanoch nad Váhom; kartotečná dokumentácia výskumu Domice.
223B V196436
Vedecká činnosť
Návrh na prehlásenie Nitrianskeho hradu a hodného mesta za národný pamätník; správa o súčasnom stave a úlohách slovenskej archeológie; návrh na organizáciu záchrany archeologických pamiatok a výskumu v obvode budovania vodných diel na Dunaji; technické denníky z výskumov v Nitrianskom Hrádku a v kotline Roveň v Koprivnici.
224B V196536
Vedecká činnosť
Správa dr. Budinského-Kričku o archeologickom výskume na severovýchodnom Slovensku v r. 1963–1964; článok o nových archeologických objavoch na Slovensku pre ČTK; pracovné denníky z výskumov: Barca, Chotín, Kolta, Liptovská Mara, Nitra – Kasárne, Nitra – Krškany, Poltár, Pobedim, Rusovce, Smolenice, Šaľa, Štúrovo, Vršatecké Podhradie, Zádielske Dvorníky, Želovce.
225B V196637–38
Vedecká činnosť
Návrh na metodické pokyny pre komplexné spracovávanie výskumných elaborátov sondážneho výskumu; posudky príspevkov do Nových Obrazov o archeologických výskumoch; pracovné denníky z výskumov: Barca, Bojnice, Bratislava – hrad, Čierny Brod, Istebné – Hrádok, Tupá Skala, Medzihradné, Ivanovce, Kežmarok, Košice, Krnča, Liptovská Mara, Martin, Nitra – Čermáň, Nitra – jaskyňa, Nitra – Kasárne, Nové Mesto nad Váhom – Mnešice, Pobedim, Podhorany – Sokolníky, Rusovce, Sládkovičovo, Smolenice, Štúrovo, Želovce a zisťovacie výskumy: Kubáňovo, Marcelová, Šafárikovo, Abrahám, Boleráz, Šebastovce.
226B V196738–39
Vedecká činnosť
Posudky a pripomienky k štúdiám a článkom; čiastkové správy z výskumov; pracovné denníky z výskumov: Abrahám, Bajč, Bojnice, Bratislava – most, Bratislava – podhradie, Brezovička, Horné Krškany, Chľaba, Istebné – Hrádok, Ivanovce, Kašov, Kežmarok, Krnča, Liptovská Mara, Nitra – Kasárne, Nitra – SCPV pri Vysokej škole poľnohospodárskej, Nitra – Zobor, Nitra – Čermáň, Pobedim, Poltár, Rusovce, Skrabské, Smolenice, Šebastovce, Štúrovo, Vráble, Zbehy, Želovce.
227B V196840–41
Vedecká činnosť
Posudok scenára archeologickej expozície Oravského múzea; záznamy zo služobných ciest a výskumov; posudok na prácu V. Podborského „Morava v neskorej dobe bronzovej“; pracovné denníky z výskumov: Abrahám, Bojnice, Bratislava – most, Hubina, Ducové, Hurbanovo, Kašov, Liptovská Mara, Liptovský Mikuláš – Ondrášová, Michalovce, Nitra – Kasárne, Nitra – Zobor, Nitra – Šindolka, Pobedim, Poltár, Radvaň nad Dunajom, Rusovce, Smolenice, Spišský Štvrtok, Starý Tekov, Šafárikovo, Šebastovce, Štúrovo, Tlmače, Želovce, Bratislava – Žižkova.
228B V196942–43
Vedecká činnosť
Hodnotenie plnenia pracovných zmlúv s Archeologickým ústavom SAV za r. 1967–1969; pracovné denníky z výskumov: Bratislava – podhradie, Barca – Balota, Bojnice, Bratislava – most, Cápor, Ducové – Hubina, Istebné – Hrádok, Kašov, Kechnec, Kopčany, Liptovská Mara, Liptovský Mikuláš – Ondrašová, Nemcovce, Nitra – Chrenová, Nitra – Kasárne, Nové Zámky, Pác, Pobedim, Radvanovce, Radzovce, Rusovce, Smolenice, Spišský Štvrtok, Stážky – kaštieľ, Šebastovce, Štúrovo, Tatranská Polianka, Zemplín, Zobor – hradisko.
229B V197043–44
Vedecká činnosť
Správa o stave a zameraní Výskumného pracovného strediska v Košiciach; návrh na zachovanie komplexu rímskych stavebných zvyškov v Rusovciach; posudok výskumu „Veľkomoravské hradisko Pohansko u Břeclavi“; pracovné denníky z výskumov: Buzice – Valaliky, Beladice, Betlanovce, Bohatá, Bratislava – areál Academie Istropolitany, Bratislava – most, Bratislava – podhradie, Brodzany, Červený Hrádok – Nevidzany, Ducové, Istebné, Kopčany, Kráľovský Chlmec, Kežmarok, Liptovská Mara, Nemcovce, Nevidzany, Nitra – Zobor, Nové Zámky, Pác, Palárikovo, Oravský Podzámok, Radzovce, Smolenice, Spišský Štvrtok, Šebastovce, Veľké Vozokany, Zemplín.
230B V197145
Vedecká činnosť
Rozbor činnosti jednotlivých oddelení Archeologického ústavu SAV; prehľad publikačnej činnosti pracovníkov Archeologického ústavu SAV; správy z komisionálnych prehliadok výskumov; pracovné denníky z výskumov: Bardoňovo, Bohatá, Bratislava – most, Budmerice, Ducové, Kašov, Kopčany, Kráľovský Chlmec, Krásna nad Hornádom, Liptovská Mara, Lisková, Modrany, Naháč, Nitra – Chrenová – Lúky, Nová Lesná, Nové Mesto nad Váhom, Pác, Palárikovo, Pobedim, Púchov, Smolenice, Spišský Štvrtok, Svodín, Šarišské Sokolovce, Šebastovce, Špania Dolina, Zámčisko.
231B V197246
Vedecká činnosť
Návrh zoznamu stredovekých archeologických lokalít na pamiatkovú ochranu; stanovenie oponentov pre terénne výskumy; správy z obhliadok výskumov; pracovné denníky z výskumov: Bohatá, Bratislava – most, Divinka, Dreveník, Kašov, Koláry, Kopčany, Ľuborča, Nitra – Mikov dvor, Nitra – Mlynárce, Nová Lesná, Pác, Palárikovo, Pobedim, Prievidza, Radzovce, Rusovce, Svodín, Šarišské Sokolovce, Šebastovce, Turnianska Nová Ves, Špania Dolina, Spišský Štvrtok, Zlaté Klasy.
232B V197347
Vedecká činnosť
Správa o ukončení prvej etapy komplexného terénneho výskumu okolia Zlatých Moraviec; správa o rozpracovanosti veľkých syntetických diel v Archeologickom ústave SAV; správa o vedecko-popularizačnej činnosti Archeologického ústavu SAV; správy o plnení čiastkových úloh hlavnej úlohy štátneho programu základného výskumu.
233B V197447
Vedecká činnosť
Odborný posudok práce P. Čaploviča „Mladohalštatské pohrebisko v Dolnom Kubíne“; stanovisko Archeologického ústavu SAV k výstavbe súboru stavieb Produktovodného systému SSR; správa o činnosti protohistorického a historického oddelenia Archeologického ústavu SAV za r. 1974.
234B V197547
Vedecká činnosť
Správa o plnení hlavnej úlohy štátneho programu základného výskumu praveký a včasnodejinný vývoj Slovenska a oponentský posudok správy; záznam z porady o prieskume na trase diaľnice; správy o plnení čiastkových úloh štátneho programu základného výskumu a záver oponentského pokračovania čiastkových úloh.
235B V197647
Vedecká činnosť
Správy o plnení úloh štátneho programu základného výskumu z jednotlivých zúčastnených pracovísk; správy zo zasadaní rady kľúčovej úlohy „Historický vývoj Československa ako súčasť svetových dejín“ s oponentskými posudkami; správa o príprave terénnych výskumov na sezónu 1976; polročné správy o činnosti jednotlivých oddelení ústavu.
236B V197748
Vedecká činnosť
Oponentské posudky čiastkových úloh štátneho programu základného výskumu; správa o plnení hlavnej úlohy štátneho programu základného výskumu „Praveký vývoj Československa a jeho vzťahy k ostatným kultúrnym oblastiam“.
237B V197848
Vedecká činnosť
Oponentské posudky čiastkových úloh štátneho programu základného výskumu; záznamy z porád riešiteľov hlavných úloh štátneho programu základného výskumu.
238B V198049
Vedecká činnosť
Súhrnná správa hlavného pracoviska o plnení hlavnej úlohy štátneho programu základného výskumu i správy zodpovedných riešiteľov o plnení čiastkových úloh; stanovisko Archeologického ústavu SAV k príprave nového zákona SNR o štátnej pamiatkovej starostlivosti.
239B V198149
Vedecká činnosť
Stanovisko Archeologického ústavu SAV k archeologickým výskumom vykonávaným mimoústavne v Kremnici, Šášove a Veľkom Slavkove; stanovisko Archeologického ústavu SAV k návrhom možností výskumných prác v areáli národnej kultúrnej pamiatky bratislavského hradu.
240B V1963–196750
Vedecká činnosť
Materiály k výstave Veľká Morava: rukopisy, technický scenár, plán propagačných akcií, celková informačná správa, informačný bulletin, reinštalácia v Brne, Prahe, Viedni, Wroclavi.