Logo ÚA SAVLogo SAV
Home » Fonds » Fonds of Departments of SAS » Institute of Archaeology SAS
Information about fond
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

91B II19344
Vedenie ústavu
Štatút Štátneho archeologického ústavu v Prahe založeného v r. 1919.
92B II19394
Vedenie ústavu
Správa dr. Budaváryho o nástupe do služby a o prípravných prácach so zariaďovaním Štátneho archeologického ústavu v Martine.
93B II19404
Vedenie ústavu
Žiadosť Ministerstva školstva a národnej osvety o zaslanie dokladov o spisovej rozluke s pražským ústavom a správa vedúceho dr. Budaváryho.
94B II19414
Vedenie ústavu
Štatút a smernice odbornej činnosti Štátneho archeologického ústavu v Martine.
95B II19424
Vedenie ústavu
Výnos Ministerstva školstva a osvety z 8.V.1942 o zriadení Štátneho archeologického ústavu v Martine.
96B II19444
Vedenie ústavu
Novinová správa o zameraní a činnosti Štátneho archeologického ústavu v Martine; správa riaditeľa ústavu o stave budovy a zbierok, resp. o škodách spôsobených postupom nemeckého vojska do Turca; správa o evakuácii zamestnanca A. Rajniča.
97B II19454
Vedenie ústavu
Potvrdenie Ministerstva školstva a národnej osvety o nutnosti zotrvania riaditeľa ústavu vo svojom služobnom zadelení a povolením k trvalému pobytu v Martine; správa riaditeľa o stave zbierok ústavu; nariadenie Povereníctva SNR pre školstvo a osvetu o prihlásení škôd spôsobených vojnovými udalosťami s negatívnou odpoveďou riaditeľa ústavu.
98B II19464
Vedenie ústavu
Návrh osnovy zákona o Štátnom archeologickom ústave a o archeologických pamiatkach.
99B II19474
Vedenie ústavu
Návrh nového štatútu Štátneho archeologického ústavu v Prahe s poznámkami o možnosti zriadenia spoločnej inštitúcie.
100B II19484
Vedenie ústavu
Dôvodová správa o potrebe dobudovania Štátneho archeologického ústavu na Slovensku; referentský návrh zákona SNR o archeologických pamiatkach; žiadosti o dotácie na jednotlivé výskumy; oznámenia Povereníctva školstva a osvety o priznaní dotácií.
101B II19494
Vedenie ústavu
Pripomienky Štátneho archeologického ústavu k osnove zákona o kultúrnych pamiatkach; správa o činnosti ústavu, o vojnových škodách a najnutnejších potrebách z akcie UNESCO.
102B II19504
Vedenie ústavu
Pracovný a platový poriadok zamestnancov štátnych výskumných ústavov; osnova zákona o kultúrnych pamiatkach.
103B II19524
Vedenie ústavu
Zápisnice z gremiálnych porád Štátneho archeologického ústavu.
104B II19534
Vedenie ústavu
Organizačné opatrenia súvisiace so zmenou Výskumnej expedície Archeologického ústavu SAV na Výskumné pracovné stredisko Archeologického ústavu SAV v Košiciach; zápisnice zo zasadaní Vedeckej rady pri Archeologickom ústave SAV.
105B II19544
Vedenie ústavu
Správa Archeologického ústavu SAV o jeho začlenení do SAV; správa o odovzdaní hradu Archeologickému ústavu SAV v Nitre; zápisnice zo zasadaní Vedeckej rady pri Archeologickom ústave SAV a Ústavnej rady Archeologického ústavu SAV.
106B II19554
Vedenie ústavu
Zápisnice zo zasadaní Vedeckej rady Archeologického ústavu SAV a Ústavnej rady Archeologického ústavu SAV.
107B II19564
Vedenie ústavu
Zápisnice zo zasadaní Vedeckej rady pri Archeologickom ústave SAV a Ústavnej rady Archeologického ústavu SAV.
108B II19574
Vedenie ústavu
Zriadenie Komisie pre Limes romanus pri Archeologickom ústave SAV a menovanie jej členov; zápisnice zo zasadaní Vedeckej rady pri Archeologickom ústave SAV a Ústavnej rady Archeologického ústavu SAV.
109B II19584
Vedenie ústavu
Zákon Slovenskej národnej rady z 29.VIII.1958 o kultúrnych pamiatiach; organizácia vedeckého pracoviska pri Archeologickom ústave SAV v Nitre od 20.I.1958; návrh na doplnenie Vedeckej rady; Bratislavský hrad – prieskum, výstavba, zápisnice z porád komisie pre zriadenie výskumných prác na hrade; zápisnice zo zasadaní Vedeckej rady a Ústavnej rady Archeologického ústavu SAV.
110B II19594
Vedenie ústavu
Zápisnica z Ústavnej rady Archeologického ústavu SAV.
111B II19604
Vedenie ústavu
Zápisnica zo zasadaní Ústavnej rady Archeologického ústavu SAV a zo schôdzí hospodársko-administratívneho oddelenia Archeologického ústavu SAV.
112B II19614
Vedenie ústavu
Zápisnice zo zasadaní Vedeckej rady a Ústavnej rady Archeologického ústavu SAV; zápisnice zo schôdzí pravekého oddelenia a hospodársko-administratívneho oddelenia.
113B II19625
Vedenie ústavu
Zápisnice zo zasadaní Ústavnej rady Archeologického ústavu SAV; smernice pre externých spolupracovníkov Archeologického ústavu SAV v Nitre; zápisnice zo schôdzí vo Výskumnom pracovnom stredisku v Košiciach; zo schôdzí dokumentačného oddelenia, protohistorického a historického oddelenia, pravekého oddelenia a hospodársko-administratívneho oddelenia Archeologického ústavu SAV.
114B II19635
Vedenie ústavu
Zápisnice zo zasadaní Ústavnej rady Archeologického ústavu SAV a zo schôdzí jednotlivých oddelení ústavu; zriadenie Komisie pre byzantológiu pri Archeologickom ústave SAV.
115B II19645
Vedenie ústavu
Základné údaje o Archeologickom ústave SAV; zápisnice zo zasadaní Ústavnej rady Archeologického ústavu SAV a zo schôdzí pravekého oddelenia; správa o činnosti Byzantologickej komisie pri Archeologickom ústave SAV.
116B II19655
Vedenie ústavu
Zápisnice zo zasadaní Ústavnej rady Archeologického ústavu SAV a zo schôdzí pravekého oddelenia; návrh ústavu na vytvorenie a zloženie samostatnej slovenskej archeologickej oborovej komisie pri Archeologického ústavu SAV; smernice pre vedúcich výskumu.
117B II19665
Vedenie ústavu
Organizačný a spisový poriadok Archeologického ústavu SAV; zápisnice zo zasadaní Ústavnej rady Archeologického ústavu SAV a zo schôdzí pravekého oddelenia.
118B II19675
Vedenie ústavu
Pracovný poriadok Archeologického ústavu SAV; zápisnice zo zasadaní Ústavnej rady Archeologického ústavu SAV a zo schôdzí pravekého oddelenia a hospodársko-administratívneho oddelenia.
119B II19685
Vedenie ústavu
Zápisnice zo zasadaní Ústavnej rady Archeologického ústavu SAV; zo schôdzí pravekého a hospodársko-administratívneho oddelenia.
120B II19696
Vedenie ústavu
Interné smernice riaditeľa pracoviska na odstránenie nedostatkov zistených kontrolnými orgánmi SAV v oblasti riadiacej činnosti a smernice na zabezpečenie ochrany ústavných priestorov; zápisnice zo zasadaní Ústavnej rady Archeologického ústavu SAV a zo schôdzí hospodárskeho úseku.
121B II19706
Vedenie ústavu
Rozbor štruktúry a zameranie pracoviska; menovanie zástupcu riaditeľa Archeologického ústavu SAV, vedeckého tajomníka Archeologického ústavu SAV, vedúceho protohistorického a historického oddelenia, vedúceho oddelenia vedeckotechnických informácií a pomocných vied, vedúceho Výskumného pracovného strediska v Košiciach, dočasného vedúceho pravekého oddelenia a hospodársko-administratívneho oddelenia, vedúceho technického oddelenia; zápisnice zo zasadaní Ústavnej rady Archeologického ústavu SAV a zo schôdzí pravekého oddelenia.
122B II19716
Vedenie ústavu
Organizačný a pracovný poriadok Archeologického ústavu SAV; zápisnice zo zasadaní Ústavnej rady Archeologického ústavu SAV; záznamy z porád kolégia riaditeľa; rozbor činnosti technického oddelenia Archeologického ústavu SAV; správa o ustanovení Komisie pre archeologickú topografiu pri Archeologickom ústave SAV a zápisnica z jej zasadania.
123B II19727
Vedenie ústavu
Pracovný poriadok Archeologického ústavu SAV; správa o stave Archeologického ústavu SAV k 31.III.1972 podľa požiadaviek Ministerstva výstavby a techniky; správa o utvorení Racionalizačnej komisie na ústave; zápisnice zo zasadaní Ústavnej rady Archeologického ústavu SAV.
124B II19738
Vedenie ústavu
Spisový poriadok Archeologického ústavu SAV; zápisnice zo zasadaní Ústavnej rady Archeologického ústavu SAV a zo schôdzí jednotlivých oddelení.
125B II19749–10
Vedenie ústavu
Správa o priebehu komplexného pracovno-politického hodnotenia nomenklatúrnych kádrov 1974 na Archeologickom ústave SAV; správa o stave a vývoji kriminality na pracovisku a opatreniach proti recidíve od r. 1972 do r. 1974; správa o činnosti v oblasti boja proti buržoáznym ideológiám a antikomunizmu; zápisnice zo zasadaní Komisie pre archeologickú topografiu, Komisie pre racionalizáciu, Komisie pre riadenie jednotného systému brannej výchovy, Komisie pre záchranu a konzerváciu archeologických objektov, Komisie VTI; zápisnice zo zasadaní Ústavnej rady Archeologického ústavu SAV a zo schôdzí jednotlivých oddelení ústavu.
126B II197510
Vedenie ústavu
Žiadosť riaditeľa Archeologického ústavu SAV a riaditeľa Ústavu dendrobiológie SAV v Mlyňanoch o rozčlenenie spoločného kádrového útvaru pre oba ústavy; záznamy z pracovných zasadnutí Komisie pre archeologickú topografiu SSR, redakčnej komisie, požiarno-technickej komisie, kárnej komisie a Komisie pre interdisciplinárnu spoluprácu pri SAV; zápisnice zo zasadaní Ústavnej rady Archeologického ústavu SAV a zo schôdzí jednotlivých oddelení ústavu.
127B II197611
Vedenie ústavu
Zápisnice zo zasadaní Ústavnej rady Archeologického ústavu SAV; z aktívov riaditeľov spoločenskovedných pracovísk, z porád kolégia riaditeľa; zoznam a zloženie komisií pri Archeologickom ústave SAV; menovanie atestačnej komisie; zápisnice zo zasadaní Komisie pre archeologickú topografiu SSR.
128B II197712
Vedenie ústavu
Zápisnice zo zasadaní Ústavnej rady Archeologického ústavu SAV; zo schôdzí hospodársko-správneho útvaru a z gremiálnych vedúcich oddelení.
129B II197813
Vedenie ústavu
Organizačný poriadok pracoviska; zápisnice zo zasadaní Ústavnej rady Archeologického ústavu SAV a z porád kolégia riaditeľa.
130B II197913
Vedenie ústavu
Zápisnice zo zasadaní Ústavnej rady Archeologického ústavu SAV a z porád kolégia riaditeľa.
131B II198013
Vedenie ústavu
Pracovný poriadok Archeologického ústavu SAV; zápisnice zo zasadaní Ústavnej rady Archeologického ústavu SAV, z porád kolégia riaditeľa; návrh na zmenu v zložení atestačnej komisie; príprava kolokvia o keltskom mincovníctve organizovanom Numizmatickou komisiou pri Archeologickom ústave SAV; zápisnice zo schôdzí oddelení ústavu.
132B II198113
Vedenie ústavu
Zápisnice z gremiálnych porád vedúcich oddelení a zo schôdzí jednotlivých oddelení; zápisnice z porád interdisciplinárnej racionalizačnej brigády pre uplatnenie geofyzikálnych a datovacích metód pri Archeologickom ústave SAV.