Logo ÚA SAVLogo SAV
Home » Fonds » Fonds of Departments of SAS » Institute of Archaeology SAS
Information about fond
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

417B XII194980
Ceny a odmeny
Mimoriadne odmeny Povereníctva školstva, vied a umení zamestnancom Štátneho archeologického ústavu.
418B XII195180
Ceny a odmeny
Odmeny pracovníkom Štátneho archeologického ústavu za ukončené výskumné úlohy podľa pokynov Povereníctva školstva, vied a umení.
419B XII195780
Ceny a odmeny
Návrh na udelenie Ceny SAV za r. 1957 J. Bártovi za prácu „Pleistocené duny na Slovensku“.
420B XII196680
Ceny a odmeny
Návrh na udelenie Ceny SAV J. Bártovi za prácu „Slovensko v staršej a strednej dobe kamennej“ spolu s posudkami práce; vyjadrenie riaditeľa Archeologického ústavu SAV k návrhu na udelenie ceny mesta Bratislava s. T. Štefanovičovej a Ing. A. Fidlovi za archeologické objavy na Bratislavskom hrade.
421B XII196780
Ceny a odmeny
Návrhový list na udelenie Ceny SAV za prácu na úlohe štátneho plánu bádateľského výskumu 301-1-2 a za výskum Zámečku pri Nitrianskom Hrádku A. Točíkovi, K. Sedlákovi a A. Stachovi; uznesenie Vedeckého kolégia histórie ČSAV o udelení odmeny B. Chropovskému, J. Poulíkovi a A. Točíkovi za prácu „Das Grossmährische Reich“.
422B XII196880
Ceny a odmeny
Návrh na udelenie odmeny kolektívu Archeologického ústavu SAV za vyriešenie výskumnej úlohy týkajúcej sa chronológie a periodizácie lengyelskej kultúry v Karpatskej kotline; návrh na udelenie Ceny SAV za populárno-vedeckú a vedecko-vzdelávaciu prácu kolektívu Archeologického ústavu SAV.
423B XII196980
Ceny a odmeny
Návrh na odmenu B. Chropovského a L. Bánesza za vyriešenie vedeckovýskumných úloh; návrh na udelenie plakety pri príležitosti 25. výročia SNP A. Točíkovi; návrh na Cenu mesta Nitry A. Točíkovi.
424B XII197080
Ceny a odmeny
Návrh Archeologického ústavu SAV na udelenie Ceny Vedeckého kolégia histórie SAV pre autorský kolektív V. Lichardus, J. Vladár, S. Šiška, J. Pavúk, V. Pavúková.
425B XII197180
Ceny a odmeny
Návrh Archeologického ústavu SAV na udelenie Radu práce Š. Janšákovi, predsedovi Slovenskej archeologickej spoločnosti pri Archeologickom ústave SAV za všestrannú vedeckú činnosť.
426B XII197280
Ceny a odmeny
Návrh Archeologického ústavu SAV na udelenie štátneho vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ a striebornej plakety SAV V. Budinskému-Kričkovi k jeho 70. narodeninám.
427B XII197380
Ceny a odmeny
Zoznam pracovníkov navrhnutých na udelenie pochvalných uznaní z príležitosti 20. výročia založenia SAV.
428B XII198080
Ceny a odmeny
Pracovné hodnotenie J. Krátkeho navrhnutého na udelenie vyznamenania „Vzorný pracovník SAV“; návrh Archeologického ústavu SAV na udelenie Ceny SAV za spoluprácu a vedeckopopularizačnú činnosť J. Kmeťovi, redaktorovi Československej televízie.
429B XII198180
Ceny a odmeny
Návrh na udelenie Ceny SAV za vedecko-popularizačnú činnosť kolektívu Archeologického ústavu SAV za realizáciu slovenskej časti výstavy Česi a Slováci v dávnej minulosti a za film Hra na Veľkú Moravu.